در تفکر سیستمی،اثرات پارامترها برروی یکدیگر لحاظ می شوند،

 در تفکر تحلیلی پارامترها به صورت مستقل بررسی می شوند.

 


این مطالب را از دست ندهید :
روش استخوان ماهی در حل مسئله

حکایتهای مدیریتی ۰۱ – مسلماً مورچه